ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ορισμένοι κανόνες και κανονισμοί.

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Το υποκατάστημα Ελλάδας της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «Kellogg Europe Trading Limited» (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό, με την ονομασία «KELLOGG’S Σετ Κηπουρικής» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού του τόπου www.kelloggs.gr/kalliergo (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»), με σκοπό την προώθηση των προϊόντων των οποίων εμπορεύεται, με την ονομασία “Special K”, “Coco Pops” and “Kellogg’s Corn Flakes” (περαιτέρω τα «Προϊόντα»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι κατοικούν σε Ελλάδα και Κύπρο. Συμμετοχή ανηλίκου στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνά του ή των επιτρόπων του. Σε περίπτωση που νικητής του Διαγωνισμού ανακηρυχθεί ανήλικο πρόσωπο, οι σχετικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στους παρόντες όρους κατά περίπτωση θα εφαρμόζονται αναφορικά με ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν επιτρόπους των προσώπων αυτών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2015, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, ώρα 23:59 ή έως την τυχόν προγενέστερη εξάντληση των Δώρων του Διαγωνισμού (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οι ειδικές προωθητικές συσκευασίες θα είναι στα καταστήματα κυρίως μεταξύ Απριλίου, 2015 και Μαΐου, 2015.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αγοράσουν τρεις (3) ειδικές προωθητικές συσκευασίες δημητριακών Special K Original 375g, Special K Red Fruits 300g, Special K Dark Chocolate 300g, Kellogg’s Coco Pops 375g, Kellogg’s Coco Pops Chocos 375g ή Kellogg’s Corn Flakes 375g. Mόνο οι συσκευασίες που φέρουν την ειδική σήμανση που αναφέρεται στο συγκεκριμένο διαγωνισμό θα συμπεριληφθούν στην προωθητική ενέργεια. Απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν σε μια φόρμα συμμετοχής (περαιτέρω η «Φόρμα Συμμετοχής»), αναρτημένη στο Διαδικτυακό Τόπο: www.kelloggs.gr/kalliergo, τα προσωπικά τους στοιχεία ήτοι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής προϊόντος, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα κατοικίας και τρεις (3) 10/ ψήφιους κωδικούς που θα βρούν στο εσωτερικό ισάριθμων συσκευασιών του Προϊόντος (το οποίο φέρει ειδική σήμανση που αναφέρεται στο Διαγωνισμό) (περαιτέρω οι «Κωδικοί Αριθμοί»). Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, με τη χρήση διαφορετικών Κωδικών Αριθμών κάθε φορά. Η αποστολή της Φόρμας Συμμετοχής και η καταχώρηση των ανωτέρω Κωδικών Αριθμών, συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα κατωτέρω οριζόμενα. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού κατά το χρονικό διάστημα από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως τη Λήξη του Διαγωνισμού και (β) δεν αποτελεί, κατά την ελεύθερη κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Κατά συνέπεια, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό χωρίς να αγοράσει το Προϊόν, μπορεί να λάβει ένα (1) 10/ ψήφιο Κωδικό Αριθμό, στη διεύθυνση Παρνασσού 2 & Λεωφ. Κηφισίας, Μαρούσι 15124, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

6. Δώρο.

Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο» και από κοινού τα «Δώρα») είναι για κάθε συμμετέχοντα από ένα (1) Σετ Κηπουρικής για ανήλικο ή ενήλικο άτομο αξίας περίπου €1 (1 Ευρώ). Αν το επιλεγμένο Σετ Κηπουρικής δεν είναι πλέον διαθέσιμο λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων, η Kellogg’s διατηρεί το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με ένα άλλο διαθέσιμο Σετ Κηπουρικής. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές τους δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7.1 Αποστολή των Δώρων.

α) Οι καταναλωτές θα πρέπει να επισκεφτούν το διαδικτικό τόπο www.kelloggs.gr/kalliergo β) Να εισάγουν τους τρεις (3) 10/ψήφιους κωδικούς που θα βρουν στο εσωτερικό ισάριθμων συσκευασιών των Προϊόντων (το οποίο φέρει ειδική σήμανση που αναφέρεται στο Διαγωνισμό) γ) Να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία ήτοι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής δώρου, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα κατοικίας δ) Εάν επιλέξετε σχέδιο που δεν είναι πλέον διαθέσιμο, θα ενημερωθείτε τη στιγμή που θα το επιλέγετε και θα σας δοθεί η ευκαιρία να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα σχέδια ε) Εάν επιλέξετε τύπο Σετ Κηπουρικής που δεν είναι πλέον διαθέσιμος (σετ κηπουρικής ενηλίκων ή ανηλίκων), θα ενημερωθείτε τη στιγμή που θα το επιλέγετε και θα σας δοθεί η ευκαιρία να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα σετ ζ) Ο Διοργανωτής θα στέλνει ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραγγελίας η) Ο καταναλωτής θα λαμβάνει το δώρο

7.2 Το Σετ Κηπουρικής ανηλίκων περιλαμβάνει:

1 x μίνι φτυάρι, 1 x γλάστρα, 1 x στρώμα σπόρων με περίπου 8 σπόρους, 2 x αυτοκόλλητα, 1 x περιτύλιγμα γλάστρας, 1x φακελάκι σπόρων και 1 x οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να επιλέξετε από 4 διαφορετικά σχέδια. Κάθε σχέδιο έχει διαφορετικό τύπο σπόρων. · Coco Pops/Coco the Monkey=Μαρούλι · Miel Pops/Pops the Bee = Ρόκα · Rice Krispies/Snap = Μαϊντανός · Frosties/Tony the Tiger = Κάρδαμο Διαστάσεις Σετ Κηπουρικής ανηλίκων (Μίνι Σετ Σποροφιλαράκια) κατά προσέγγιση: · Γλάστρα: 50mm (άνω μέρος) /45mm (κάτω μέρος) x 19mm (άνω μέρος)/16mm (κάτω μέρος) x 60mm · Στρώμα σπόρων: 38mm x 38mm · Μίνι φτυάρι: 70mm σε μήκος · Αυτoκόλλητο: περίπου 35 x 40mm Το Σετ Κηπουρικής ενηλίκων περιλαμβάνει: 1 x αναδιπλούμενη γλάστρα από PP (Πολυπροπυλένιο), 1 x στρώμα σπόρων που περιλαμβάνει περίπου 12 σπόρους και 1 x οδηγίες χρήσης. Διατίθεται σε 1 σχέδιο. Μπορείτε να επιλέξετε από 2 διαφορετικούς τύπους σπόρων – Ρόκα ή Μαϊντανό. Εάν ο τύπος σπόρων που προτιμάτε δεν είναι πλέον διαθέσιμος, θα λάβετε τον τύπο που είναι διαθέσιμος. Αυτό θα σας γίνει σαφές κατά τη στιγμή υποβολής των στοιχείων σας. Διαστάσεις Σετ Κηπουρικής ενηλίκων (Σετ Κηπουρού) κατά προσέγγιση: · 1 x αναδιπλούμενη γλάστρα από PP: 100mm(Μ) x 100mm(Π) x 50mm(Υ) · Στρώμα Σπόρων: 76mm x 76mm * Το Σετ Κηπουρικής ανηλίκων ή ενηλίκων δεν περιλαμβάνει λίπασμα. Τα επίπεδα βλάστησης των σπόρων ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για την επιτυχία ή το επίπεδο βλάστησης. Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε τη χρήση λιπάσματος, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από καταστήματα κηπευτικών ειδών ή τα σούπερ μάρκετ. Παρακαλούμε, φοράτε γάντια κατά την επαφή με το λίπασμα/χώμα. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στο Σετ Κηπουρικής σας. Για περισσότερες πληροφορίες και ιδέες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.kelloggs.gr.

7.3 Ο Διοργανωτής θα αποστέλλει τα Δώρα του Διαγωνισμού στους νικητές τους ταχυδρομικά, με δικές του δαπάνες, στη διεύθυνση την οποία γνωστοποίησαν στη Φόρμα Συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που δε μπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε νικητής στη διεύθυνση που γνωστοποίησε στη Φόρμα Συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, ο Διοργανωτής δικαιούται να μην αποδώσει τα εν λόγω Δώρα. Σημείωση: Το δώρο θα αποστέλλεται μόνο στις εξής χώρες: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Παρακαλώ επιτρέψτε 90 ημέρες για την αποστολή των δώρων.

8. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής του Διαγωνισμού δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση Φόρμας Συμμετοχής ή η συμμετοχή στα παιχνίδια οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα του Διοργανωτή ή εν γένει η λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού, πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές των Δώρων ή στις αντιπροσωπίες αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο αυτού ή/ και των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

9. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

10. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 801 11 71 200 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 18:00 ή μπορεί να επικοινωνήσει στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Greece@kelloggsconsumercare.com.

11. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία οι ίδιοι θα γνωστοποιήσετε σε αυτόν δια της Φόρμας Συμμετοχής ή κατά την τυχόν επικοινωνία για την απόδοση των Δώρων, με σκοπό την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, την ενημέρωση αυτών σχετικά με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παραλαβή από αυτών των Δώρων. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν από το Διοργανωτή σε τρίτους, πέραν τυχόν τρίτων που θα ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή και ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Εννοείται ότι μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς, οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση Παρνασσού 2 & Λεωφ. Κηφισίας, Μαρούσι 15124 ή στο τηλέφωνο: 801 11 71 200 ή μπορείτε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Greece@kelloggsconsumercare.com.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού του Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

       

Please upgrade your browser to the latest version

www.browsehappy.com

 

Επέλεξε τη χώρα και τη γλώσσα σου